Verset a képhez – versírópályázat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium − Balassi Intézet megbízásából a Csodaceruza Magazin Versképek címmel versíró pályázatot hirdet 7–9 és 10−12 éves gyerekek számára.

A pályázat témája

Neked miről mesél a kép? Írj verset Makhult Gabriella vagy Rofusz Kinga illusztrációjához, vagy válassz szabadon a Versképek című kiállításunk képei közül és írj verset tárlatunk bármelyik illusztrációjához. Ha van kedved, mondd el a versedet: készíts kis videót és küldd el nekünk! A kiállítást április 11-ig nézheted meg a KKM−Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) ünnepnapokon is, 24 órás nyitva tartással.

Jelentkezés és beküldési határidő

 • A verseket a csodapalyazat@gmail.com címre várjuk MS Word.doc formátumban a következő elnevezéssel: „szerző neve_vers címe”. Ha videót küldesz, kérjük, hogy mp4 formátumban készítsd el, és szintén a következő fájlnévvel küldd el nekünk: „szerző neve_vers címe”. Az e-mailben kérjük, írd meg a szerző nevét, életkorát, elérhetőségét, a vers címét és a választott kép címét, amihez a vers íródott. Az e-mail tárgyához kérjük, ezt írd: Versképek versíró pályázat.

Beküldési határidő: 2018. április 5.

Makhult Gabriella
Rofusz Kinga
Kárpáti Tibor illusztrációja
Kárpáti Tibor illusztrációja
Maros Krisztina illusztrációja

Részvételi feltételek

Pályázók köre:

 1. kategória 7–9 évesek
 2. kategória 10 –12 évesek

Egy szerző 1, korábban még meg nem jelent pályaművel nevezhet. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük.

Eredményhirdetés és díjazás

A verseket elismert szakemberekből, neves írókból álló független szakmai zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Tóth Krisztina, József Attila-díjas író, költő, műfordító; Dániel András író, illusztrátor, Sándor Csilla, a Csodaceruza irodalmi lap szerkesztője.

A versíró pályázat első három helyezettje könyvjutalomban részesül, valamint publikációs lehetőséget nyer a Csodaceruza című irodalmi lapban, vagy a KKM-Balassi Intézet honlapján és FB-oldalán. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Versképek című kiállítás finissage-án 2018. április 11-én tartjuk.

Egyéb feltételek
 • A benyújtott versekhez – akár word formátumban, akár mp4 formátumban történik a benyújtás – minden esetben mellékelni kell a pályázó törvényes képviselője által aláírt, a törvényes képviselő adatait is tartalmazó, és a pályázaton történő részvételhez, illetve a versnek és az arról készült videónak a Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet Facebook oldalán és a weboldalán bármilyen formában és ingyenesen történő közzétételhez való és a pályázati feltételek megismerését és maradéktalan elfogadását rögzítő hozzájáruló nyilatkozatát. A fent megjelölt tartalmi elemek közül bármelyiket nem tartalmazó hozzájáruló nyilatkozattal benyújtott pályázatok, illetve a hozzájáruló nyilatkozat nélkül benyújtott pályázatok a versíró pályázatból automatikusan kizárásra kerülnekkülön kérés: szerepeljen a szülői belegyezés a videókhoz és a részvételhez is.;
 • A pályázók kiskorúságára és a törvényes képviselők hozzájárulására tekintettel a pályázat benyújtásával mind a kiskorú pályázó, mind törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen pályázat feltételeit maradéktalanul megismerte, és maradéktalanul elfogadja, a rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a pályázó, illetve a törvényes képviselő jelen pályázati feltételeket vagy annak bármely részét, rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a pályázatban nem jogosult részt venni, illetve a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Balassi Intézet fenntartja a jogot, hogy a pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, a pályázat határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen pályázati kiírás feltételeit a pályázat időtartama alatt megváltoztassa. Ebben az esetben a pályázati feltételek változásairól a […] internetes címen kerül nyilvánosságra a szükséges tájékoztatás.
Jogi és szerzői jogi feltételek
 • A pályázati munka benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázó által benyújtott pályázat – akár word, akár mp4 formátumban történik a benyújtás – a pályázat kiírója és lebonyolítója, azaz a Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet (a továbbiakban: Balassi Intézet) kizárólagos tulajdonába kerül, és a pályázó részére nem kerül visszaküldésre.
 • A pályázati munka benyújtásával pályázó díjmentesen hozzájárul és lemond a pályamunkájával kapcsolatos minden szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy a pályaműve akár egy kiállítás keretén belül, akár sajtótermékben vagy social media felületen – különösen, de nem kizárólagosan a Balassi Intézet Facebook oldalán és weboldalán – bármilyen formában, módon megjelenjen nevének feltüntetésével.
 • A pályázó a pályamunkájának benyújtásával a pályamunkájával kapcsolatos minden szerzői jogot díjmentesen átruház a Balassi Intézetre, ideértve különösen a nyilvánosságra hozatal jogát, a kereskedelmi hasznosítás jogát, a marketing- vagy reklámcélú felhasználás és a pályamű sokszorosításának jogát , ideértve annak nyomdai, reklám vagy interneten történő megjelenítését, vagy televízión történő sugárzását is, csakúgy, mint a pályamű megváltoztatásához való jogot, illetve a szerzői vagyoni jogok harmadik személy részére bármilyen formában történő részbeni avagy teljes átruházásának jogát.
 • A pályázó szavatolja, hogy a pályamű a pályázó saját alkotása, eddig nem hozták nyilvánosságra, bármely harmadik személyek jogát nem sérti, nem tartalmaz becsületsértő, vagy jogszabályba ütköző elemet és a pályázó legjobb tudomása szerint a pályamű nem tárgya semmilyen peres-, vagy nemperes eljárásnak, vagy olyan követelésnek, amely peres-, vagy nemperes eljáráshoz vezethet.
 • Pályázó szavatolja, hogy a pályamű nem tartalmaz más, eddig nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből (munkából) semmilyen elemet anélkül, hogy azt a szerzői jog vagy bármilyen egyéb jog jogosultja írásban nem engedélyezte; harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó által beküldött pályaművének a jelen pályázati kiírás szerinti felhasználását;. nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt; nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív, vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, a Balassi Intézet vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát.
 • Azon pályamunka, amely egyértelműen bizonyíthatóan másolat, hamisítvány, vagy ha azt már korábban nyilvánosságra hozták, vagy nem a jelen kiírásnak megfelelően készítették el, illetve nem felel meg a jelen kiírásban fentebb nevezett követelményeknek, úgy a pályázatból kizárásra kerül.
 • A Balassi Intézet a pályázókkal valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a benyújtott pályamunkával kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi illetve egyéb jogsértésekkel, követelésekkel kapcsolatban.
 • A Balassi Intézet nem vállal felelősséget, ha valaki a pályamunkáját harmadik személy nevében küldi el. A pályamunkával kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem a Balassi Intézet, sem azok megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.
 • A pályázat, vagy az esetleges későbbi kiállítás során megsérült vagy elveszett pályamunkákért a Balassi Intézet felelősséget nem vállal.
 • A Balassi Intézet kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Balassi Intézet kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, a pályázat megvalósítása a Balassi Intézetnek nem felróható okból hiúsul meg vagy a pályázat idő előtti befejezésére kerülne sor.
 • Az adatok helytállóságát sem a pályázatra történő jelentkezés során sem azt követően a Balassi Intézetnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázót terheli.
 • A pályázó a pályamunkája elküldésével hozzájárul, hogy személyes adatait a Balassi Intézet, mint adatkezelő a pályázattal összefüggésben a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok a Balassi Intézet adatbázisába bekerüljenek.
 • A Balassi Intézet a pályázó által megadott személyes adatokat az adatok megadásától egészen a pályázat és az azzal kapcsolatos bárminemű tevékenység befejeztéig kezeli, kivéve, ha a pályázó az eredményhirdetést és díjazást követően az adatok törlését írásban, kifejezetten kéri. A pályázat és az azzal kapcsolatos bárminemű tevékenység befejeztével, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül a Balassi Intézet a pályázó személyes adatait nyilvántartásából törli.
 • A Balassi Intézet bármikor lehetőséget biztosít a pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését.